6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, ‘Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’ kişisel veri olarak kabul edilmektedir.
Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, telefon numarası, adresi, e-posta adresi, IP adresi, görüntüsü, ses kaydı, fiziksel özellikleri vb. kişisel verilerini oluşturmaktadır. Irkı, etnik özellikleri, siyasi düşüncesi, dini, inancı, mezhebi, dernek, vakıf, sendika üyelikleri, adli geçmişi, sağlık ve cinsel verileri, biyometrik verileri, genetik özellikleri vb. ise özel nitelikli kişisel verilerdendir.
Kanun’un 6. Maddesi uyarınca, genel kural olarak sağlık verilerinin işlenmesi veri sahibinin rızasına ve veri işleyen kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarında belirtilen yeterli önlemleri almasına bağlıdır. Bu rehber, mesleği gereği sağlık verisi işlemek durumunda olan hekimlere bu kapsamdaki yükümlülüklerini aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Geri
WhatsApp TR
WhatsApp EN
Eposta

tr_TRTR